Keywords...

© 2024 Stingray Studio

Politika integrovaného systému manažérstva kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia

Vedenie QSR24h sa so svojimi pracovníkmi v rámci systému  integrovaného manažérstva zaväzuje zabezpečiť:

 • Integrovanie a dodržiavanie požiadaviek systému  manažérstva do podnikových procesov organizácie.
 • Dodržiavanie platných zákonov, nariadení a noriem.
 • Rozvoj IMS v organizácii a vytváranie zdrojov potrebných pre jeho udržiavanie a trvalé zlepšovanie.

FÉROVOSŤ, BEZPEČNOSŤ a KVALITA sú základmi našej spoločnosti.

Pre dlhodobý rozvoj spolupráce so zainteresovanými stranami sa pre trvalé zlepšovanie kvality dodávaných služieb zaväzujeme:

 • Zabezpečovať hladký priebeh zákazky, štandardizovať procesy a predchádzať chybám.
 • Získavať dôveru a uznanie našim správaním sa.
 • Využívať nové technológie, modernizovať a zefektívňovať naše procesy.
 • Sledovať požiadavky zainteresovaných strán za účelom napĺňania požiadaviek zákazníkov, zlepšovania procesov, stanovenia, naplnenia a vyhodnocovania cieľov.
 • Pri ochrane životného prostredia a zdravia našich spolupracovníkov pôsobiť preventívne a zodpovedne.
 • Minimalizovať riziká, eliminovať nebezpečenstvá a negatívne dopady našich činností.
 • Znižovať množstvo odpadu a spotrebu energií.
 • Zvyšovať uvedomelosť našich spolupracovníkov, vytvárať pre nich bezpečné a zdravé pracovné podmienky a poskytnúť pre nich priestor pre spätnú väzbu.

Kódex správania QSR24h

Štandardy trvalej udržateľnosti pre dodávateľov

Politika bezpečnosti TISAX