Keywords...

© 2024 Stingray Studio

Všeobecné obchodné podmienky QSR24h Slovakia, s.r.o.

1. Platnosť obchodných podmienok

QSR24h Slovakia, s.r.o. (ďalej ako „QSR24h“) je poskytovateľom komplexných služieb v oblasti manažmentu kvality. QSR24h vykonáva služby podľa objednávky objednávateľa predmetnej služby (ďalej ako „objednávateľ“), ktorú objednávateľ predloží QSR24h na písomnom tlačive (formulári), ktoré mu na tento účel poskytne QSR24h alebo si ju objednávateľ stiahne prostredníctvom webovej stránky QSR24h. Objednávateľ doručí objednávku QSR24h v písomnej forme na (i) adresu sídla QSR24h, (ii) faxové číslo QSR24h uvedené v objednávke, (iii) emailovú adresu QSR24h uvedenú v objednávke. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a QSR24h vzniká akceptáciou, resp. potvrdením písomnej objednávky objednávateľa zo strany QSR24h, ktorá bude prejavená tak, že QSR24h písomne potvrdí objednávku objednávateľa podľa článku 2 týchto obchodných podmienok. Objednávateľ vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami okamihom odoslania písomnej objednávky QSR24h. Po uzatvorení zmluvy platia tieto obchodné podmienky počas doby trvania celého obchodného vzťahu medzi objednávateľom a QSR24h.

Zmeny a odchýlky od týchto obchodných podmienok musia byť stanovené písomne v objednávke alebo v osobitnej zmluve medzi objednávateľom a QSR24h. Ak nie je písomne dohodnuté medzi objednávateľom a QSR24h inak, majú tieto obchodné podmienky QSR24h prednosť pred obchodnými podmienkami zmluvného partnera, t.j. objednávateľa.

Vo veciach týkajúcich sa objednávky, je za objednávateľa oprávnená konať osoba uvedená v objednávke ako kontaktná osoba.

2. Uzatvorenie zmluvy, ukončenie zmluvy

Zmluva vstupuje do platnosti písomným potvrdením objednávky zo strany QSR24h, doručeným na (i) adresu sídla objednávateľa, (ii) faxové číslo objednávateľa uvedené v objednávke, (iii) emailovú adresu objednávateľa uvedenú v objednávke.

Zmluvný vzťah založený objednávkou sa končí uskutočnením dohodnutých služieb pre objednávateľa alebo uplynutím lehoty určenej v objednávke.

V prípade, že objednávateľ má záujem, aby QSR24h predčasne ukončila výkon služieb alebo znížila rozsah dohodnutých služieb (oproti rozsahu služieb, ktorý bol pôvodne dohodnutý v potvrdenej objednávke) je okrem ústneho/telefonického dohovoru s QSR24h objednávateľ povinný zaslať aj písomné oznámenie o takomto predčasnom ukončení výkonu služieb na e-mailovú adresu QSR24h – info.sk@localhost. V takomto prípade bude QSR24h rešpektovať požiadavku objednávateľa a poskytovanie služieb ukončí v najbližšom možnom termíne vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu.

V prípade predčasného ukončenia platnosti zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, má QSR24h nárok na odmenu za vykonané práce do času predčasného ukončenia zmluvy. Ak to požaduje objednávateľ v objednávke, po potvrdení objednávky, vypracuje QSR24h pracovný postup, ktorý obsahuje detailný popis realizácie objednávky. Pracovný postup musí byť odsúhlasený zodpovednou osobou objednávateľa.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

QSR24h je povinná objednané služby vykonať v termíne dohodnutom v potvrdenej objednávke a podľa pracovného postupu, ktorý vypracuje QSR24h a potvrdzuje ho objednávateľ, prípadne odberateľ objednávateľa po potvrdení objednávky.

V prípade objektívnych skutočností, ktoré nezapríčinila QSR24h alebo z dôvodov na strane objednávateľa, resp. jeho odberateľa, pre ktoré nie je možné dodať služby v dohodnutom termíne, sa čas dodania služieb predlžuje o čas trvania takýchto prekážok.

QSR24h je oprávnená pozastaviť alebo úplne zastaviť vykonávanie objednaných služieb v prípade ak nebola objednávateľom doručená potvrdená zmluva, ak takáto osobitná zmluva o poskytovaní služieb má byť s objednávateľom uzatvorená alebo v prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou akejkoľvek faktúry vystavenej QSR24h. V takomto prípade nie je QSR24h povinná ďalej vykonávať objednané služby, je oprávnená od zmluvy odstúpiť a jej záväzok v tomto rozsahu zaniká, pričom objednávateľ je povinný cenu už poskytnutých služieb QSR24h uhradiť.

Objednávateľ je povinný za objednané služby QSR24h riadne a včas zaplatiť.

O poskytnutých službách vyhotovuje QSR24h pracovný výkaz, ktorý obsahuje podrobný časový rozpis vykonávania služieb jednotlivými pracovníkmi QSR24h. Pracovný výkaz slúži ako podklad k fakturácii.

QSR24h je oprávnená po začatí výkonu objednaných služieb používať označenie objednávateľa vo svojich informačných a reklamných materiáloch, ako aj pri svojich iných činnostiach a to v rozsahu obchodného mena a loga objednávateľa.

4. Platobné podmienky, nároky

Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť QSR24h odmenu vo výške dohodnutej v objednávke. K odmene bude pripočítaná príslušná sadzba DPH. Časy potrebné na logistické presuny materiálov, administratívu, pracovníkov sa započítavajú do riadneho výkonu prác. Akékoľvek náklady spojené s oneskorením a prestojmi spôsobenými odstávkami strojov a zariadení, oneskoreným dodaním materiálu alebo inými meškaniami nespôsobenými spoločnosťou QSR24h je objednávateľ povinný QSR24h nahradiť. QSR24h je povinná objednávateľa o týchto prekážkach a ich trvaní informovať.

QSR24h vystaví objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby po ich odovzdaní objednávateľovi. Pri poskytovaní služieb v období dlhšom ako 14 dní, má QSR24h právo vystaviť čiastkové faktúry a to za každých 7 dní poskytovania služieb objednávateľovi. Faktúry sú splatné v lehote 30 dní od ich vystavenia. Námietky k obsahu faktúry sú po uplynutí doby splatnosti vylúčené a faktúra sa v takomto prípade považuje za uznanú zo strany objednávateľa.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má QSR24h nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania a na zaplatenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- EUR jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.

5. Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu

QSR24h zodpovedá za riadne poskytnutie služieb. Nároky z vád poskytnutých služieb alebo zo spôsobenej škody je objednávateľ povinný bezodkladne po ich zistení oznámiť QSR24h. Spôsob vybavenia reklamácie určuje QSR24h, pričom ak to bude možné, QSR24h uprednostní opravu poskytnutých služieb pred iným spôsobom vybavenia reklamácie.

QSR24h zodpovedá iba za škody, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s poskytovaním služieb QSR24h. QSR24h zodpovedá škodu len do výšky ceny poskytnutej služby, v súvislosti s ktorou vznikla objednávateľovi škoda. QSR24h nezodpovedá za škody, ak tieto vznikli v dôsledku zásahu vyššej moci.

Podrobný proces uplatňovania nárok z vád a zo spôsobenej škody je upravený v dokumente Reklamačný poriadok zverejnený na stránke www.localhost, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto obchodných podmienok.

6. Miesto poskytovania služieb, ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci, ochrana životného prostredia a nakladanie s odpadom

Miesto poskytovania služieb je určené objednávateľom, pričom takýmto miestom bude miesto na území Slovenskej republiky, ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. QSR24h je povinná dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu stanovenom predpismi platnými v mieste výkonu služieb.

Objednávateľ zodpovedá za to, že miesto poskytovania služieb spĺňa všetky zákonné požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, akékoľvek ochranné prostriedky je povinný poskytnúť objednávateľ na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný informovať QSR24h o špecifických nebezpečenstvách vyskytujúcich sa pri objednaných služobných výkonoch, ako aj o opatreniach na prevenciu proti ich výskytu.

QSR24h zabezpečí dodržiavanie rozsahu a rozloženia pracovného času v zmysle Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov) vo vzťahu ku svojim zamestnancom, prostredníctvom ktorých bude poskytovať u objednávateľa služby.

QSR24h poučí personál, prostredníctvom ktorého poskytuje služby u klienta, o pravidlách dodržiavania ochrany životného prostredia a ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Za nakladanie s odpadom, spočívajúce v zbere, preprave, zhodnotení, zneškodnení odpadu, a i. v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov zodpovedá subjekt, v mieste ktorého sú služby poskytované. Ak QSR24h poskytuje služby v oblasti zabezpečenia kvality na základe objednávky priamo u objednávateľa služby, resp. u jeho odberateľa, za odpad vzniknutý z tejto činnosti zodpovedá objednávateľ služby, resp. jeho odberateľ. Ak QSR24h poskytuje služby v oblasti zabezpečenia kvality na základe objednávky v iných priestoroch, než v priestoroch objednávateľa resp. jeho odberateľa, za odpad vzniknutý z tejto činnosti zodpovedá subjekt, ktorý tieto priestory za týmto účelom poskytol, ak nie je medzi objednávateľom služby a týmto subjektom dohodnuté inak.

7. Dohoda o mlčanlivosti

V zmluvnom vzťahu medzi QSR24h a objednávateľom je vzájomná povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, obchodnej, výrobnej a technickej povahy o ktorých sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti so svojou činnosťou, obzvlášť o odbyte, výrobných procesoch, zákazníckych zoznamoch, firemnom softvéri, formulároch a hláseniach, zákazníckych formulároch a štandardoch firiem rovnako počas trvania ako aj po ukončení zmluvného vzťahu. Tieto informácie a skutočnosti považujú zmluvné strany za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), ktorého porušenie požíva ochranu podľa § 20 Obchodného zákonníka.

8. Voľba právomoci rozhodcovského súdu a rozhodného práva

Vzájomné vzťahy medzi objednávateľom a QSR24h, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto obchodných podmienkach alebo v osobitnej písomnej zmluve sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Na prejednanie akýchkoľvek sporov vzniknutých z právnych vzťahov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi budú príslušné súdy Slovenskej republiky. QSR24h je oprávnené vzdať sa práva, aby právny vzťah medzi QSR24h a objednávateľom sa riadil právom Slovenskej republiky ako aj práva aby prípadný spor bol prejednaný súdom Slovenskej republiky. V takomto prípade bude spor príslušný prejednať príslušný súd objednávateľa a na právne vzťahy medzi QSR24h a objednávateľom sa bude aplikovať domovské právo klienta.

V prípade ak je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatným, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení predmetného zmluvného vzťahu, vrátane platnosti ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, pričom zmluvné strany vyvinú primerané úsilie na to, aby takéto neplatné ustanovenie nahradili ustanovením platným, ktoré bude významom najbližšie zodpovedať pôvodnému ustanoveniu.

Tieto obchodné podmienky platia v znení v akom boli uverejnené na www.localhost v deň odoslania objednávky objednávateľom, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

QSR24h Slovakia s.r.o.
Bratislava, deň 21.9.2017