Keywords...

© 2022 Stingray Studio

Všeobecné obchodné podmienky QSR24h Slovakia, s.r.o.

1. Platnosť obchodných podmienok

QSR24h Slovakia, s.r.o. (ďalej ako „QSR24h“) je poskytovateľom komplexných služieb v oblasti manažmentu kvality. QSR24h vykonáva služby podľa objednávky objednávateľa predmetnej služby (ďalej ako „objednávateľ“), ktorú objednávateľ predloží QSR24h na písomnom tlačive (formulári), ktoré mu na tento účel poskytne QSR24h alebo si ju objednávateľ stiahne prostredníctvom webovej stránky QSR24h. Objednávateľ doručí objednávku QSR24h v písomnej forme na (i) adresu sídla QSR24h, (ii) faxové číslo QSR24h uvedené v objednávke, (iii) emailovú adresu QSR24h uvedenú v objednávke. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a QSR24h vzniká akceptáciou, resp. potvrdením písomnej objednávky objednávateľa zo strany QSR24h, ktorá bude prejavená tak, že QSR24h písomne potvrdí objednávku objednávateľa podľa článku 2 týchto obchodných podmienok. Objednávateľ vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami okamihom odoslania písomnej objednávky QSR24h. Po uzatvorení zmluvy platia tieto obchodné podmienky počas doby trvania celého obchodného vzťahu medzi objednávateľom a QSR24h.

Zmeny a odchýlky od týchto obchodných podmienok musia byť stanovené písomne v objednávke alebo v osobitnej zmluve medzi objednávateľom a QSR24h. Ak nie je písomne dohodnuté medzi objednávateľom a QSR24h inak, majú tieto obchodné podmienky QSR24h prednosť pred obchodnými podmienkami zmluvného partnera, t.j. objednávateľa.

Vo veciach týkajúcich sa objednávky, je za objednávateľa oprávnená konať osoba uvedená v objednávke ako kontaktná osoba.

2. Uzatvorenie zmluvy, ukončenie zmluvy

Zmluva vstupuje do platnosti písomným potvrdením objednávky zo strany QSR24h, doručeným na (i) adresu sídla objednávateľa, (ii) faxové číslo objednávateľa uvedené v objednávke, (iii) emailovú adresu objednávateľa uvedenú v objednávke.

Zmluvný vzťah založený objednávkou sa končí uskutočnením dohodnutých služieb pre objednávateľa alebo uplynutím lehoty určenej v objednávke.

V prípade, že objednávateľ má záujem, aby QSR24h predčasne ukončila výkon služieb alebo znížila rozsah dohodnutých služieb (oproti rozsahu služieb, ktorý bol pôvodne dohodnutý v potvrdenej objednávke) je okrem ústneho/telefonického dohovoru s QSR24h objednávateľ povinný zaslať aj písomné oznámenie o takomto predčasnom ukončení výkonu služieb na e-mailovú adresu QSR24h – info@qsr24h.sk. V takomto prípade bude QSR24h rešpektovať požiadavku objednávateľa a poskytovanie služieb ukončí v najbližšom možnom termíne vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu.

V prípade predčasného ukončenia platnosti zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, má QSR24h nárok na odmenu za vykonané práce do času predčasného ukončenia zmluvy. Ak to požaduje objednávateľ v objednávke, po potvrdení objednávky, vypracuje QSR24h pracovný postup, ktorý obsahuje detailný popis realizácie objednávky. Pracovný postup musí byť odsúhlasený zodpovednou osobou objednávateľa.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

QSR24h je povinná objednané služby vykonať v termíne dohodnutom v potvrdenej objednávke a podľa pracovného postupu, ktorý vypracuje QSR24h a potvrdzuje ho objednávateľ, prípadne odberateľ objednávateľa po potvrdení objednávky.

V prípade objektívnych skutočností, ktoré nezapríčinila QSR24h alebo z dôvodov na strane objednávateľa, resp. jeho odberateľa, pre ktoré nie je možné dodať služby v dohodnutom termíne, sa čas dodania služieb predlžuje o čas trvania takýchto prekážok.

QSR24h je oprávnená pozastaviť alebo úplne zastaviť vykonávanie objednaných služieb v prípade ak nebola objednávateľom doručená potvrdená zmluva, ak takáto osobitná zmluva o poskytovaní služieb má byť s objednávateľom uzatvorená alebo v prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou akejkoľvek faktúry vystavenej QSR24h. V takomto prípade nie je QSR24h povinná ďalej vykonávať objednané služby, je oprávnená od zmluvy odstúpiť a jej záväzok v tomto rozsahu zaniká, pričom objednávateľ je povinný cenu už poskytnutých služieb QSR24h uhradiť.

Objednávateľ je povinný za objednané služby QSR24h riadne a včas zaplatiť.

O poskytnutých službách vyhotovuje QSR24h pracovný výkaz, ktorý obsahuje podrobný časový rozpis vykonávania služieb jednotlivými pracovníkmi QSR24h. Pracovný výkaz slúži ako podklad k fakturácii.

QSR24h je oprávnená po začatí výkonu objednaných služieb používať označenie objednávateľa vo svojich informačných a reklamných materiáloch, ako aj pri svojich iných činnostiach a to v rozsahu obchodného mena a loga objednávateľa.

4. Platobné podmienky, nároky

Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť QSR24h odmenu vo výške dohodnutej v objednávke. K odmene bude pripočítaná príslušná sadzba DPH. Časy potrebné na logistické presuny materiálov, administratívu, pracovníkov sa započítavajú do riadneho výkonu prác. Akékoľvek náklady spojené s oneskorením a prestojmi spôsobenými odstávkami strojov a zariadení, oneskoreným dodaním materiálu alebo inými meškaniami nespôsobenými spoločnosťou QSR24h je objednávateľ povinný QSR24h nahradiť. QSR24h je povinná objednávateľa o týchto prekážkach a ich trvaní informovať.

QSR24h vystaví objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby po ich odovzdaní objednávateľovi. Pri poskytovaní služieb v období dlhšom ako 14 dní, má QSR24h právo vystaviť čiastkové faktúry a to za každých 7 dní poskytovania služieb objednávateľovi. Faktúry sú splatné v lehote 30 dní od ich vystavenia. Námietky k obsahu faktúry sú po uplynutí doby splatnosti vylúčené a faktúra sa v takomto prípade považuje za uznanú zo strany objednávateľa.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má QSR24h nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania a na zaplatenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- EUR jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.

5. Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu

QSR24h zodpovedá za riadne poskytnutie služieb. Nároky z vád poskytnutých služieb alebo zo spôsobenej škody je objednávateľ povinný bezodkladne po ich zistení oznámiť QSR24h. Spôsob vybavenia reklamácie určuje QSR24h, pričom ak to bude možné, QSR24h uprednostní opravu poskytnutých služieb pred iným spôsobom vybavenia reklamácie.

QSR24h zodpovedá iba za škody, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s poskytovaním služieb QSR24h. QSR24h zodpovedá škodu len do výšky ceny poskytnutej služby, v súvislosti s ktorou vznikla objednávateľovi škoda. QSR24h nezodpovedá za škody, ak tieto vznikli v dôsledku zásahu vyššej moci.

Podrobný proces uplatňovania nárok z vád a zo spôsobenej škody je upravený v dokumente Reklamačný poriadok zverejnený na stránke www.qsr24h.sk, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto obchodných podmienok.

6. Miesto poskytovania služieb, ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci, ochrana životného prostredia a nakladanie s odpadom

Miesto poskytovania služieb je určené objednávateľom, pričom takýmto miestom bude miesto na území Slovenskej republiky, ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. QSR24h je povinná dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu stanovenom predpismi platnými v mieste výkonu služieb.

Objednávateľ zodpovedá za to, že miesto poskytovania služieb spĺňa všetky zákonné požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, akékoľvek ochranné prostriedky je povinný poskytnúť objednávateľ na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný informovať QSR24h o špecifických nebezpečenstvách vyskytujúcich sa pri objednaných služobných výkonoch, ako aj o opatreniach na prevenciu proti ich výskytu.

QSR24h zabezpečí dodržiavanie rozsahu a rozloženia pracovného času v zmysle Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov) vo vzťahu ku svojim zamestnancom, prostredníctvom ktorých bude poskytovať u objednávateľa služby.

QSR24h poučí personál, prostredníctvom ktorého poskytuje služby u klienta, o pravidlách dodržiavania ochrany životného prostredia a ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Za nakladanie s odpadom, spočívajúce v zbere, preprave, zhodnotení, zneškodnení odpadu, a i. v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov zodpovedá subjekt, v mieste ktorého sú služby poskytované. Ak QSR24h poskytuje služby v oblasti zabezpečenia kvality na základe objednávky priamo u objednávateľa služby, resp. u jeho odberateľa, za odpad vzniknutý z tejto činnosti zodpovedá objednávateľ služby, resp. jeho odberateľ. Ak QSR24h poskytuje služby v oblasti zabezpečenia kvality na základe objednávky v iných priestoroch, než v priestoroch objednávateľa resp. jeho odberateľa, za odpad vzniknutý z tejto činnosti zodpovedá subjekt, ktorý tieto priestory za týmto účelom poskytol, ak nie je medzi objednávateľom služby a týmto subjektom dohodnuté inak.

7. Dohoda o mlčanlivosti

V zmluvnom vzťahu medzi QSR24h a objednávateľom je vzájomná povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, obchodnej, výrobnej a technickej povahy o ktorých sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti so svojou činnosťou, obzvlášť o odbyte, výrobných procesoch, zákazníckych zoznamoch, firemnom softvéri, formulároch a hláseniach, zákazníckych formulároch a štandardoch firiem rovnako počas trvania ako aj po ukončení zmluvného vzťahu. Tieto informácie a skutočnosti považujú zmluvné strany za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), ktorého porušenie požíva ochranu podľa § 20 Obchodného zákonníka.

8. Voľba právomoci rozhodcovského súdu a rozhodného práva

Vzájomné vzťahy medzi objednávateľom a QSR24h, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto obchodných podmienkach alebo v osobitnej písomnej zmluve sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Na prejednanie akýchkoľvek sporov vzniknutých z právnych vzťahov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi budú príslušné súdy Slovenskej republiky. QSR24h je oprávnené vzdať sa práva, aby právny vzťah medzi QSR24h a objednávateľom sa riadil právom Slovenskej republiky ako aj práva aby prípadný spor bol prejednaný súdom Slovenskej republiky. V takomto prípade bude spor príslušný prejednať príslušný súd objednávateľa a na právne vzťahy medzi QSR24h a objednávateľom sa bude aplikovať domovské právo klienta.

V prípade ak je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatným, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení predmetného zmluvného vzťahu, vrátane platnosti ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, pričom zmluvné strany vyvinú primerané úsilie na to, aby takéto neplatné ustanovenie nahradili ustanovením platným, ktoré bude významom najbližšie zodpovedať pôvodnému ustanoveniu.

Tieto obchodné podmienky platia v znení v akom boli uverejnené na www.qsr24h v deň odoslania objednávky objednávateľom, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

QSR24h Slovakia s.r.o.
Bratislava, deň 21.9.2017

Všeobecné obchodní podmínky QSR24h Bohemia s.r.o.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami Rámcové smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Rámcová smlouva“), kdy na jedné straně je

QSR24h Bohemia s.r.o.
IČO: 094 76 725

se sídlem Břeclav, Sovadinova 3586, PSČ: 690 02
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 119210

e-mail info.cz@qsr24h-group.com

jako dodavatel služeb (dále jen „QSR24h“)

a na straně druhé je objednatel.

Článek 1

Platnost a účinnost obchodních podmínek

 1. 1 QSR24h je poskytovatelem komplexních služeb v oblasti managementu kvality.

QSR24h vykonává služby dle jednotlivých objednávek objednatele, který objednávku předloží QSR24h písemně prostřednictvím formuláře, který mu byl poskytnut od QSR24h a je také dostupný na internetových stránkách QSR24h.

Objednatel doručí objednávku písemně, a to jednou z následujících možností:

 • v listinné formě na adresu sídla QSR24h,
 • faxem na číslo faxu QSR24h uvedené v objednávce,
 • v elektronické podobě na e-mailovou adresu QSR24h uvedenou v záhlaví Obchodních podmínek.
 1. 2 Smluvní vztah mezi objednatelem a QSR24h vzniká akceptací, resp. potvrzením písemné objednávky objednatele ze strany QSR24h v souladu s dále uvedeným postupem.
 1. 3 Objednatel odesláním písemné objednávky QSR24h vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami.
 1. 4 Tyto Obchodní podmínky vylučují aplikaci jakýchkoliv jiných obchodních podmínek, zejména pak obchodních podmínek objednatele.
 1. 5 Tyto Obchodní podmínky jsou platné po celou dobu trvání obchodního vztahu z Rámcové smlouvy mezi objednatelem a QSR24h a také po jeho ukončení.
 1. 6 Ve věci objednávky objednatele je za objednatele oprávněná konat osoba uvedená v objednávce jako kontaktní osoba.

Článek 2

Uzavření a ukončení konkrétních smluv o poskytování služeb

 • Smlouva se stává platnou okamžikem písemného potvrzení objednávky ze strany QSR24h, které je doručeno objednateli jednou z níže uvedených možností:
 • v listinné formě na adresu sídla objednatele,
 • faxem na číslo faxu objednatele uvedené v objednávce,
 • v elektronické podobě na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce.
 • Smluvní vztah založený potvrzenou objednávkou se ukončuje poskytnutím dohodnutých služeb objednateli či uplynutím lhůty určené v potvrzené objednávce.
 • V případě, že má objednatel zájem na předčasném ukončení poskytování služeb ze strany QSR24h či na snížení rozsahu dohodnutých služeb je kromě ústního či telefonického sdělení objednatel povinen zaslat také písemné oznámení o takovém předčasném ukončení ze strany objednatele na e-mailovou adresu [e-mail]. V takovém případě QSR24h bude akceptovat požadavek objednatele a v nejbližším možném termínu vzhledem ke všem okolnostem konkrétního případu poskytování příslušných služeb ukončí.
 • V případě předčasného ukončení konkrétní smlouvy o poskytování služeb ze strany objednatele má QSR24hprávo na odměnu za služby poskytnuté do okamžiku předčasného ukončení smlouvy.
 • Pokud o to objednatel v objednávce požádá, po potvrzení objednávky QSR24h vypracuje pracovní postup, který bude obsahovat detailní popis realizace objednávky. Pracovní postup musí být odsouhlasen odpovědnou osobou objednatele.

Článek 3

Práva a povinnosti smluvních stran

 • QSR24h je povinna objednané služby vykonat v termínu dohodnutém v potvrzené objednávce a případně také podle pracovního postupu, který připraví QSR24h a objednatel či odběratel objednatele ho potvrdí.
 • V případě existence objektivních skutečností nezapříčiněných QSR24h či z důvodů na straně objednatele nebo jeho odběratele, pro které není možné poskytovat služby v dohodnutém termínu, se doba na poskytnutí služeb prodlužuje o dobu trvání těchto překážek.
 • QSR24h je oprávněna pozastavit či úplně zastavit poskytování objednaných služeb v případě, že QSR24h nebyla objednatelem doručena podepsaná smlouva, pokud tato konkrétní smlouva o poskytování služeb má být s objednatelem uzavřena či v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv faktury vystavené QSR24h. V takovém případě není QSR24h povinna dále poskytovat objednané služby, je oprávněna od konkrétní smlouvy o poskytování služeb i Rámcové smlouvy odstoupit a její závazek ve zbylém rozsahu zaniká. Objednatel je však nadále povinen uhradit QSR24h odměnu za již poskytnuté služby.
 • O poskytnutých službách vyhotovuje QSR24h pracovní výkaz, který obsahuje podrobný časový rozpis vykonaných služeb jednotlivými pracovníky QSR24h. Pracovní výkaz slouží jako podklad k fakturaci.
 • QSR24h je oprávněna od započetí poskytování objednaných služeb používat označení objednatele ve svých informačních a reklamních materiálech, a také při svých jiných činnostech, avšak toliko v rozsahu názvu a loga objednatele.
 • QSR24h je oprávněna pro poskytování Služeb využívat také subdodávek.

Článek 4

Termín a místo poskytování služeb

 • QSR24h poskytne služby dle potvrzené objednávky nejpozději ve lhůtě uvedené v konkrétní potvrzené objednávce, s tím, že tato lhůta podléhá akceptaci QSR24h.
 • Poskytování služeb může být jednorázové, či dlouhodobé.
 • QSR24h je oprávněn poskytnout služby dle potvrzené objednávky před sjednaným termínem. Bude-li to pro poskytnutí služeb nezbytné, dohodnou se smluvní strany na posunu termínů formou oboustranně schváleného zápisu, případně písemným dodatkem k dílčí smlouvě o poskytování služeb podepsaným oběma smluvními stranami.
 • V průběhu poskytování služeb je objednatel povinen poskytovat QSR24h nezbytnou součinnost. V případě, že objednatel neposkytne nezbytnou součinnost řádně a včas, prodlužuje se lhůta pro poskytnutí služeb o počet pracovních dnů, o které je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti.
 • QSR24h je povinna poskytovat služby v podnikatelských prostorech objednatele či jeho odběratele na adrese stanovené potvrzenou objednávkou, pokud není v potvrzené objednávce stanoveno jinak. V rámci poskytování služeb dojde k vyčlenění konkrétních prostor, kde QSR24h bude služby poskytovat.
 • QSR24h je oprávněna pověřit jednoho ze svých zaměstnanců, který se bude osobně svojí prací a neustálou fyzickou přítomností podílet na poskytování služeb funkcí odpovědné osoby, která má právo a povinnost jednat za QSR24h ve věci plnění Služby, bude mít zákonnou odpovědnost za ostatní zaměstnance QSR24h a budou jí QSR24h předány pravomoci řízení a dohledu nad ostatními zaměstnanci QSR24h, kteří pro Dodavatele poskytují služby dle objednávky. Tato odpovědná osoba bude kontaktní osobou QSR24h, s níž bude objednatel na místě projednávat své připomínky a námitky k službám a způsobu jejich poskytování. V případě náhlých závažných událostí, jako jsou například pracovní úraz, způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, řešení připomínek a námitek objednatele v rozsahu převyšujícím kompetence této odpovědné osoby, kontaktuje odpovědná osoba neprodleně QSR24h, který rozhodne o dalším postupu a informuje o svém rozhodnutí objednatele.
 • Na základě předchozí žádosti objednatele se QSR24h zavazuje poskytovat služby také v jiných prostorách v rámci České republiky i mimo ni.
 • QSR24h je povinna dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném předpisy platnými v místě výkonu služeb.
 • Objednatel odpovídá za to, že místo poskytování služeb splňuje veškeré zákonné požadavky stanové příslušnými právními předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu. Pokud není dohodnuto jinak, jakékoliv ochranné prostředky je objednatel povinen poskytnout na vlastní náklady. Objednatel je povinen informovat QSR24h o specifickém nebezpečí vyskytujícím se při objednaných služebních výkonech stejně jako o opatřeních na prevenci proti jejich výskytu.
 • QSR24h zabezpečí dodržování rozsahu a rozložení pracovního času ve smyslu zákoníku práce ve vztahu ke svým pracovníkům, prostřednictvím kterých bude poskytovat objednateli služby.
 • QSR24h poučí své pracovníky o pravidlech dodržování ochrany životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.
 • Za nakládání s odpady spočívající ve sběru, přepravě, zhodnocení, zneškodnění odpadu a v dalším nakládání dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, odpovídá subjekt, v jehož místě jsou služby poskytované. Pokud QSR24h poskytuje služby v oblasti zabezpečení kvality na základě objednávky přímo u objednatele služby, resp. u jeho odběratele, za odpad vzniklý z této činnosti odpovídá objednatel služby, resp. jeho odběratel. Pokud QSR24h poskytuje služby v oblasti zabezpečení kvality na základě objednávky v jiných prostorech, než v prostorech objednatele služeb, resp. jeho odběratele, za odpad vzniklý z této činnosti odpovídá subjekt, který tyto prostory za tímto účelem poskytl, pokud není mezi objednatelem služby a daným subjektem dohodnuto jinak.

Článek 5

Odměna a platební podmínky

 • Odměna je blíže stanovena v Rámcové smlouvě a konkrétní potvrzené objednávce.
  • O odměně bude dále připočítána odměna za čas potřebný
 • k logistickým přesunům materiálu,
 • administraci,

které se pracovníkům započítávají do řádného výkonu práce.

Dále se k odměně připočítávají jakékoliv náklady spojené s prodlením a prostoji způsobenými odstávkami strojů a zařízení, prodlení s dodáním materiálu či jiné prodlení nezpůsobené QSR24h.

QSR24h je povinna objednatele o těchto doplatkům k odměně bez zbytečného odkladu informovat.

 • Právo fakturovat odměnu podle bodu vzniká QSR24h vždy zpětně za kalendářní měsíc po poskytnutí Služeb objednateli. Fakturu lze objednateli dodat též na jím uvedenou e‑mailovou adresu. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne doručení objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany v jednotlivé objednávce jinak.

Při poskytování služeb delším než 14 dní QSR24h je oprávněna vystavit objednateli částečné faktury, a to vždy za každých 7 dnů poskytování služeb objednateli.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, musí být vystavena v souladu s objednávkou a pracovním výkazem a musí být bezvadná.

Námitky vůči fakturám jsou po uplynutí lhůty pro splatnost vyloučeny a faktura se v takovém případě považuje za odsouhlasenou objednatelem.

Faktury mohou mít elektronickou podobu ve smyslu ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a budou objednateli zasílány elektronickou poštou na jím uvedenou e‑mailovou adresu.

 • Úhradu odměny provede objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet určený QSR24h. Objednatel splní svoji platební povinnost vždy v den, kdy příslušná částka bude připsána ve prospěch bankovního účtu určeného QSR24h.
 • V případě prodlení objednatele s úhradou odměny, či její části, má QSR24h nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý, byť započatý den prodlení. Dále je v takovém případě QSR24h vzniká nárok na úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 40 EUR bez DPH.

Článek 6

Další práva a závazky smluvních stran

 • Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytnout si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Rámcové smlouvy a jednotlivých smluv o poskytování služeb.
 • Smluvní strany jsou povinny vyvíjet maximální úsilí k předcházení vzniku škod a učinit veškerá dostatečná opatření k minimalizaci vzniklých škod. V rámci této prevenční povinnosti jsou Smluvní strany povinny zejména respektovat vzájemná zadání, pokyny a doporučení, která jsou významná z hlediska poskytování služeb dle potvrzené objednávky.
 • QSR24h odpovídá za řádné poskytnutí služeb dle potvrzené objednávky. Nároky z vad poskytnutých služeb či ze způsobené škody je objednatel povinen uplatnit a oznámit QSR24h bezodkladně po jejich zjištění. Způsob vyřízení reklamace určuje QSR24h, přičemž pakliže to bude možné, QSR24h upřednostní opravu poskytnutých služeb před jiným způsobem řešení reklamace.
 • QSR24h odpovídá toliko za škody, které vznikly v příčinné souvislosti s poskytováním služeb QSR24h. QSR24h odpovídá za škodu pouze do výše odměny za poskytnuté služby, která souvisí se vznikem škody objednatele. QSR24h neodpovídá za škodu způsobenou v důsledku zásahu vyšší moci.
 • Podrobný proces uplatnění nároku z vad a ze způsobené škody je upraven v Reklamačním řádu, který je zveřejněný na internetových stránkách QSR24h, a který tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek.

Článek 7

Mlčenlivost

 •  Jelikož mají Smluvní strany v úmyslu spolupracovat jako obchodní partneři v oblasti zabezpečování kvality a technických služeb na základě potvrzené objednávky, je nevyhnutelné, aby si smluvní strany vzájemně poskytovaly zejména důvěrné materiály, znalosti, informace pro přístup k elektronickému zpracování dat (ESD), stejně jako k důvěrným firemním datům, prezentacím, dokumentům, e-mailům (dále společně jen jako „Informace“).
 • Smluvní strany prohlašují, že se všemi poskytnutými Informacemi (včetně podkladů a údajů pro ESD a s tím souvisejícími daty), které jí byly dodány druhou smluvní stranou, budou zacházet jako se svěřeným obchodním tajemstvím, kterému náleží právní ochrana a nezpřístupní je třetí straně, pokud tyto Informace:
  • nebyly příjemci zpřístupněny již před uzavřením Rámcové smlouvy, a to bez povinnosti zachovávat tyto Informace utajené;
  • nejsou všeobecně známé;
  • nebyly příjemci oznámené nebo odevzdané třetí stranou bez povinnosti zachovat tyto Informace utajené;
  • nebyly prokazatelně nezávisle vyvinuté příjemcem;
  • nebyly oznámeny nebo poskytnuty poskytující Smluvní stranou třetí straně bez povinnosti zachovávat tyto Informace utajené;
  • nebyly zpřístupněny státním orgánům v souladu se závaznými a donucujícími právními předpisy;
  • nejsou písemně zpřístupněné ke zveřejnění poskytující smluvní stranou.
 • Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o Informacích, které jim byly poskytnuty druhou smluvní stranou, a to ve stejné míře, jakou by zachovávali vlastní Informace podobného významu.
 • Informace, stejně jako veškeré kopie či vyhotovení těchto Informací, je nutné na písemné vyzvání poskytující smluvní strany obratem vrátit nebo, pokud to poskytující smluvní strana požaduje, tyto Informace bezodkladně zničit. Příslušná žádost musí být zaslána nejpozději do tří měsíců po ukončení Rámcové smlouvy, a to v písemné podobě.
 • Ustanovení tohoto článku zůstávají účinné a pro obě smluvní strany závazné i po ukončení Rámcové smlouvy.

Článek 8

Doručování

 • Místem doručování jakýchkoliv písemných oznámení jsou adresy či místa podnikání a e-mailové adresy objednatele a QSR24h uvedených Rámcové smlouvě, případně v jiném oboustranně odsouhlaseném písemném oznámení adresy.
 • Smluvní strany se dohodly, že veškerá oznámení či jiné písemnosti budou prováděny písemně, a to doporučeně, expresní kurýrní službou či e-mailem. Oznámení se považuje za doručení dle následujících podmínek:
  • v případě osobního doručení odevzdáním písemnosti oprávněné osobě či jiné osobě oprávněné přijímat písemnosti smluvní strany a podpisem této osoby na doručence či kopii doručované písemnosti, či odmítnutím převzetí písemnosti touto osobou;
  • v případě doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb doručením na adresu smluvní strany uvedené v Rámcové smlouvě či těchto Obchodních podmínkách a v případě doporučené zásilky odevzdáním písemnosti osobě oprávněné přijímat písemnosti za tuto smluvní stranu a podpisem této osoby na doručence, nejdříve však uplynutím tří pracovních dnů ode dne uvedeného na podacím lístku, a to bez ohledu na úspěšnost doručení;
  • v případě doručování prostřednictvím e-mailu dnem následujícím po odeslání e-mailu.
 • Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv písemné oznámení či jinou písemnost si budou vzájemně doručovat přednostně prostřednictvím e-mailu, pokud není v Rámcové smlouvě či v jiném souvisejícím dokumentu smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 9

Ustanovení společná a závěrečná

 • Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 2.9.2020.
 • Jestliže se po nabytí účinnosti těchto Obchodních podmínek ukáže kterékoli její ustanovení jako neplatné ve smyslu platné právní úpravy, nepozbývá tím platnosti Obchodní podmínky jako celek, ostatní ustanovení těchto Obchodních podmínek zůstávají nedotčena a neplatné ustanovení se nahradí dodatkem k Rámcové smlouvě, jinak příslušným ustanovením obecně závazného právního předpisu a nebude-li takového ustanovení, pak úpravou obvyklou v obchodním styku.
 • Vzájemné vztahy mezi objednatelem a QSR24h se řídí českým právním řádem.
 • V případě vzniku jakéhokoliv sporu z této smlouvy či v její souvislosti si smluvní strany sjednávají, že místem sudiště bude příslušný soud dle sídla QSR24h.

Obchodné podmienky pre HU…

Obchodné podmienky pre PL…