Keywords...

© 2024 Stingray Studio

Ogólne Warunki Handlowe QSR24h Polen 24h Sp. z o.o.

1       Postanowienia ogólne

QSR24h Polen Sp. z o. o. (dalej zwana QSR24h) jest dostawcą usług w zakresie kompleksowego zarządzania jakością. Wszelkie zlecone nam usługi wykonujemy na podstawie naszych ogólnych warunków handlowych.

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych pojęcia mają następujące znaczenie:

a)       OWH – niniejsze Ogólne Warunki Handlowe;

b)       Usługa – w zależności od ustaleń stron, świadczenie udzielane przez QSR24h jako zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez QSR24h;

c)       Umowa (zwana również zamiennie Zleceniem) – zlecenie wykonania Usługi przez QSR24h na rzecz zleceniodawcy, określające co najmniej przedmiot Umowy, cenę i warunki wykonania Usługi. W przypadku braku umowy ramowej o współpracy między QSR24h a zleceniodawcą, za odrębną Umowę uważa się każde zlecenie QSR24h wykonania Usług, w formie pisemnej lub elektronicznej, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach;

Wraz z podpisaniem formularza umowa o świadczeniu usług (skrót DLV =Dienstleistungsvertrag), zawarcia Umowy w dowolnej formie lub zlecenia wykonania Usługi przez QSR24h zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje ogólne warunki handlowe. W szczególności w przypadku złożenia oferty zawarcia Umowy przez QSR24 dając Zlecenie zleceniodawca akceptuje treść niniejszych OWH. W przypadku złożenia oferty zakupu Usług przez zleceniodawcę, Umowa zostaje zawarta tylko w razie wyraźnego potwierdzenia przyjęcia oferty złożonego na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną przez QSR24h zgodnie z zasadami reprezentacji lub przez osoby wyraźnie upoważnione do tego przez zarządu QSR24h. Złożenie oferty zakupu Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zleceniodawcę wszystkich postanowień zawartych w niniejszych OWH. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty QSR24h lub wprowadzenia do niej zastrzeżeń przez zleceniodawcę, Umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą pisemnego potwierdzenia przez QSR24h przyjęcia zmian lub zastrzeżeń zleceniodawcy, przy czym przedmiotowe potwierdzenie może zostać przesłane drogą elektroniczną przez uprawnioną po stronie QSR24h osobę.

Postanowienia OWH stosuje się od chwili zawarcia Umowy i przez czas trwania całej relacji biznesowej, bez konieczności ponownego uzgodnienia. W przypadku ustalenia przez strony w Umowie postanowień wyłączających lub modyfikujących OWH, postanowienia te wygasają z chwilą zakończenia realizacji danej Umowy i nie mają zastosowania do innych Umów obowiązujących pomiędzy stronami.

Niniejsze OWH obowiązują również wówczas, gdy znając sprzeczne lub odmienne od naszych warunków warunki handlowe zleceniodawcy realizujemy bezwarunkowo dostawę.

Niniejsze OWH i/lub Umowa są jedynymi uregulowaniami umownymi wiążącymi strony w zakresie sprzedaży Usług przez QSR24h. Tym samym strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, regulaminy itp.) w tym wzorców stosowanych i/lub ustalonych przez zleceniodawcę. Warunki handlowe zleceniodawcy, które są sprzeczne lub odmienne od naszych, wymagają wyraźnego uznania na piśmie przez QSR24h.

Postanowienia niniejszych OWH mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności zmian. Zawarcie odrębnej Umowy wyłącza stosowanie niniejszych OWH tylko w zakresie uregulowanym w takiej Umowie w sposób odmienny.

Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia, gwarancje i zmiany umowy składane ustnie przez nieuprawnionych pracowników QSR24h w związku z zawarciem umowy lub zleceniem nie mają charakteru wiążącego.

2       Trwanie Umowy, odstąpienie od umowy.

Z chwilą udzielenia Zlecenia, zamówiona Usługa zostaje przekazana do realizacji. Wszelkie nieplanowane zmiany dotyczące Zlecenia, jak również jego przedwczesne zakończenie, wymagają oprócz ustaleń ustnych (np. rozmowa telefoniczna), pisemnego zawiadomienia QSR24h drogą mailową na adres: info.pl@localhost oraz akceptacji ze strony QSR24h w analogicznej formie. Jeżeli w toku wykonywania Umowy okaże się, że w celu właściwego jej wykonania konieczne jest wykonanie przez QSR24 dodatkowych działań ponad te, które zostały uzgodnione, Strony rozszerzą przedmiot Usługi o te konieczne działania, jednocześnie w dobrej wierze przystępując do negocjacji wynagrodzenia za te działania. Dodatkowo, w razie braku porozumienia, jeżeli QSR24h zawierając Umowę nie wiedział i nie mógł wiedzieć o okolicznościach powodujących konieczność wykonania dodatkowych działań, QSR24h będzie uprawnione do odstąpienia od Umowy. Według własnego uznania QSR24h może także odmówić dalszego wykonywania Usługi, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za dotychczas wykonane prace.

Zleceniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania dokumentów i informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej oraz informowania QSR24h o każdej okoliczności mającej istotny wpływ na sytuację finansową zleceniodawcy.

3       Płatności, zgłoszenie zastrzeżeń.

Rozliczenie ze zleceniodawcą odbywa się na podstawie zawartej Umowy. Koszty przestojów  związanych z awarią maszyn i urządzeń, dostarczeniem części lub inne opóźnienia, które nie wynikły z przyczyn leżących po stronie QSR24h ponosi zleceniodawca. Płatności za wykonane usługi należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury bez potrąceń, o ile w Umowie nie stwierdzono inaczej. Po tym okresie, QSR24h zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych lub innych odsetek jeżeli zostały one określone w Umowie, i obciążenia tymi kosztami zleceniodawcę. Prawo do dochodzenia innych roszczeń pozostaje nienaruszone. W przypadku zadłużenia zleceniodawcy wobec QSR24h, płatności za bieżące zobowiązania zostaną zaliczone na poczet wcześniejszych zadłużeń wraz z odsetkami i innymi należnościami wynikającymi z opóźnienia w zapłacie, bez względu na inaczej brzmiące warunki handlowe zleceniodawcy. Zleceniodawca zostanie poinformowany o sposobie rozliczenia zapłaty. Jeśli zleceniodawcy zostaną naliczone odsetki za nieterminową płatność, zapłata zostanie rozliczona w następujący sposób: w pierwszej kolejności pokryte zostaną należne odsetki, reszta zostanie zakwalifikowana jako pokrycie kwoty głównej należności. Za datę zapłaty za wystawioną fakturę uważa się datę wpływu środków na konto bankowe QS24h. Przy długotrwałych lub wielko wolumenowych zleceniach QSR24h zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury po jednym tygodniu trwania zlecenia i za każdy kolejny tydzień trwania zlecenia. Jeśli zleceniodawca w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania faktury nie wniesie pisemnych zastrzeżeń, uwag czy reklamacji co do jej treści oraz rozliczenia finansowego uznaje się, że zleceniodawca akceptuje i zatwierdza wynikające z faktury zobowiązanie. Po tym terminie wszelkie uwagi, zastrzeżenia i reklamacje nie będą rozpatrywane. W przypadku wystąpienia u zleceniodawcy znacznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej lub uzyskania informacji, że nasze roszczenia finansowe były już zagrożone w momencie zawarcia Umowy, QSR24h ma prawo do odstąpienia od umówionych terminów płatności i zażądania natychmiastowego uregulowania wszystkich otwartych płatności. Niniejsza regulacja dotyczy również sytuacji, gdy pojedyncza faktura była co najmniej dwukrotnie i bezskutecznie monitowana. 

Płatnikiem wynagrodzenia przysługującego Przewoźnikowi będzie każdorazowo bezpośrednio Zleceniodawca określony w Zleceniu. Wszystkie uzgodnione ceny i kwoty są cenami netto, do których doliczyć doliczony będzie podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia przez QSR24h faktury VAT.

Wszystkie ceny są wyrażone w polskich złotych, chyba że z Umowy wynika co innego. W wypadku wyrażenia ceny netto w walucie obcej, zarówno cena jak i doliczony do niej podatek od towarów i usług, jeżeli będzie miał zastosowanie, należne są QSR24h również w walucie obcej.

W braku odmiennych ustaleń zleceniodawca zapłaci należności z tytułu dostawy Usług na zasadzie przedpłaty przed wykonaniem Usługi, pod rygorem odmowy wykonania Usługi przez QSR24h, na ryzyko i odpowiedzialność zleceniodawcy.

Jeżeli płatność z tytułu Umowy rozdzielona jest na części, w przypadku nieuregulowania przez zleceniodawcę którejkolwiek z płatności, w całości lub w części, QSR24h, ma prawo anulować Zlecenie i wstrzymać dalsze świadczenie Usług do czasu uiszczenia wymagalnych należności przez zleceniodawcę i zaakceptowanego przez QSR24h zabezpieczenia przez zleceniodawcę dalszych płatności.

Zleceniodawca może dokonać potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelnością QSR24h jak i cesji takiej wierzytelności tylko za uprzednią pisemną zgodą QSR24h.     

4       Nieterminowość w wykonaniu usługi, odpowiedzialność, gwarancja.

QSR24h realizuje zlecone usługi rzetelnie w czasie wynikającym z Umowy. QSR24h nie odpowiada za przerwy i opóźnienia w realizacji Usług spowodowane okolicznościami, na które QSR24h nie miał wpływu, w tym w szczególności: strajkami, zdarzeniami losowymi, utrudnieniami w ruchu drogowym, utrudnieniami wynikającymi z nagłych i lub nieprzewidywalnych przepisów o ochronie środowiska, w czasie trwania klęsk żywiołowych, epidemii, działań wojennych lub innych aktów przemocy, które utrudniają utrzymanie właściwej wydajności i czasu realizacji zleconej Usługi. Wyklucza się w takich przypadkach odpowiedzialność w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych bez względu na naturę prawną wnoszonego roszczenia. Odpowiedzialność odszkodowawcza QSR24h z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy ograniczona jest do wartości danej Umowy. QSR24h ponosi odpowiedzialność w zakresie szkody bezpośredniej, nie odpowiada za szkody pośrednie, w tym utracone korzyści.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy pisemnie zgłaszać bezpośrednio do QSR24h. Podlegają one prawu do naprawy, wymiany lub innemu sposobowi usunięcia nieprawidłowości, według uznania QSR24h. Roszczenia z tytułu gwarancji wobec QSR24h przysługują tylko zleceniodawcy zlecającemu usługę i nie są zbywalne. QSR24h nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z realizacji zleceń, o ile nie były one wynikiem rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego. Roszczenia reklamacyjne należy złożyć w ciągu 14 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. Zleceniodawca zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji prawidłowości wykonywania Usług, a także odbioru Usług po ich wykonaniu. W przypadku zgłoszenia reklamacji Usługi, zleceniodawca ma obowiązek w każdym czasie udostępnić QSR24h przedmioty, których dotyczyła Usługa, w celu weryfikacji zasadności reklamacji. Wadliwe wykonanie części Usługi nie uprawniają do reklamowania całości Usługi. Reklamacja nie zostanie uznana, jeżeli produkt lub towar, którego dotyczyła usługa, został zmieniony lub przerobiony przez zleceniodawcę lub osobę trzecią. Złożenie reklamacji co do Usługi nie uprawnia zleceniodawcy do wstrzymywania płatności z tytułu Umowy. Wyłączona jest odpowiedzialność QSR24h z tytułu rękojmi za wady.

5       Ochrona pracy, bezpieczeństwo pracy, ochrony środowiska.

Działalność pracownika lub osoby współpracującej z QSR24h podlega odpowiednio przepisom prawa pracy lub przepisom kodeksu cywilnego i za przestrzeganie wynikających z nich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu wykonywania Usługi odpowiedzialny jest zleceniodawca bez obciążeń dla QSR24h. Zleceniodawca ma obowiązek zapewnić, że miejsce wykonywania Usługi spełnia wymagania przepisów dotyczących prawa pracy, BHP oraz ppoż. Zleceniodawca zapewnia również sprzęt i środki pierwszej pomocy wymagane przepisami. Zleceniodawca ma obowiązek poinformować pracowników oraz zleceniobiorców QSR24h o poszczególnych zagrożeniach występujących w miejscu realizacji Zlecenia przed rozpoczęciem pracy. W przypadku pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych przy realizacji Usług, przy których mogą wystąpić zagrożenia chemiczne, fizyczne lub biologiczne, narażenie na szkodliwe działania zgodnie z BGV 4 lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zleceniodawca musi wykonać przed rozpoczęciem wykonywania usługi prewencyjne badanie lekarskie. W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy zleceniodawca ma obowiązek zgłosić ten fakt bezzwłocznie QSR24h. Zleceniodawca musi zapewnić każdemu pracownikowi, zleceniobiorcy QSR24h, który wykonuje zleconą Usługę u zleceniodawcy lub w jego imieniu, wymagane szkolenia poprzez odpowiednio uprawnione komórki. W/w szkolenia muszą zostać odpowiednio udokumentowane, a dowód ich przeprowadzenia odpowiednio przechowywany.

6       Postanowienia końcowe

Stosunek prawny pomiędzy zleceniodawcą a QSR24h reguluje ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej. W razie braku możliwości ugodowego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia jest właściwy rzeczowo sąd w Poznaniu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH jest lub stanie się nieważne, ważność OWH w pozostałym zakresie oraz samej Umowy pozostaje bez zmian. Unieważniony lub zmieniony przepis zastępuje się innym powołanym w jego miejsce, zgodnym z pierwotną intencją stron.

Strony Umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z wykonaniem Umowy, w tym dotyczących know-how oraz cen. Ograniczenie to nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę ujawnione na wniosek właściwego organu państwowego na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących.

Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania Umowy, bez względu na przyczynę jego zakończenia.

QSR Polen 24h Sp. z o.o.

Poznań, 09.09.2020