Keywords...

© 2024 Stingray Studio

VDA 6.3 Audit

Naši skúsení audítori pomôžu s hodnotením procesov vo Vašej firme, alebo u dodávateľov. Získajte nezávislý pohľad certifikovaných profesionálov na Vaše procesy a zvýšte kvalitu produkcie.

Procesný audit VDA 6.3 je efektívny postup hodnotenia procesov v súvislosti s plánovaním a výrobou produktu. Audity sa vykonávajú v rámci organizácie alebo u dodávateľov pred spustením série, alebo na hodnotenie efektívnosti všetkých výrobných procesov s cieľom zhodnotenia výkonnosti a spôsobilosti procesu a kvality produktu, interných nezhôd, spôsobilosti pracovníkov, výrobných kapacít, komunikácie, atď.. Okrem toho potenciálna analýza – ako súčasť VDA 6.3 – predstavuje aj odskúšaný a otestovaný spôsob výberu nových dodávateľov berúc do úvahy procesný prístup a príslušné požiadavky zákazníkov a holistické aplikácie v automobilovom priemysle. Patria sem všeobecné požiadavky, metódy, zásady, systém hodnotenia, analýza rizík.

Norma VDA 6.3 sa používa najmä v automobilovom priemysle a je možné použiť ju ako nástroj procesného auditu u akejkoľvek organizácie bez ohľadu na rozsah jej podnikania.

Audit podľa metodiky VDA 6.3:2016

• Plánovanie auditu

• Realizácia auditu

• Úvodný a záverečný rozhovor, komunikácia požiadaviek počas auditu, techniky kladenia otázok, vedenie záznamov.

• Spracovanie správy z auditu

• Prezentácia výsledkov, formulácia prijatých opatrení a sledovanie ich následného plnenia.

• Definovanie akčného plánu s vysvetlením.