Keywords...

© 2024 Stingray Studio

Reklamačný poriadok QSR24h Bohemia s.r.o.

1. Zodpovednosť spoločnosti QSR24h za vady poskytnutých služieb

Voči spoločnosti QSR24h si môže uplatniť reklamáciu poskytnutých služieb iba objednávateľ služby. QSR24h zodpovedá objednávateľovi za vady, spočívajúce v nedostatočnom rozsahu poskytnutých služieb a/alebo nedostatočnej kvalite poskytnutých služieb. QSR24h nezodpovedá za vady poskytnutých služieb, o ktorých objednávateľ v čase poskytnutia služby vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola služba poskytnutá, musel vedieť a on svojím konaním takéto poskytnutie služby akceptoval. Reklamáciu rovnako nie je možné voči spoločnosti QSR24h uplatniť na službu, ktorá bola poskytnutá podľa pokynov objednávateľa, napriek výslovnému upozorneniu QSR24h, že služba bude poskytnutá vadne.

2. Uplatnenie reklamácie objednávateľom

Objednávateľ má právo reklamovať vadu poskytnutej služby v prípade, že ide o vadu spočívajúcu v nedostatočnom rozsahu poskytnutej služby (ďalej tiež ako „reklamácia faktúry“) alebo vadu spočívajúcu v nedostatočnej kvalite poskytnutej služby (ďalej tiež ako „reklamácia kvality služieb“) len v záručnej dobe poskytnutou spoločnosťou QSR24h. Ak ide o reklamácie faktúr, je objednávateľ povinný svoje právo na reklamáciu fakturovaného rozsahu služieb uplatniť v spoločnosti QSR24h, zastúpenej osobou určenou na uplatnenie a vybavenie reklamácie (ďalej len „určenou osobou“), bez zbytočného odkladu po tom, čo sa vyúčtovanie služieb dostalo do jeho dispozície, najneskoršie však do 30 dní odo dňa splatnosti faktúry. Ak v tejto lehote objednávateľ vadu faktúry nevytkne, jeho právo, resp. nárok zo zodpovednosti za vady faktúry zanikne. Ak ide o reklamáciu chýb kvality služieb, je objednávateľ povinný uplatniť reklamáciu vady bez zbytočného odkladu ihneď po jej zistení, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, poskytnutej QSR24h. Ak objednávateľ neuplatní voči spoločnosti QSR24h svoje právo zo zodpovednosti za vady dodaných služieb v záručnej dobe, na tieto služby mu spoločnosťou QSR24h poskytnutou, právo zo zodpovednosti za vady zanikne. Na reklamácie kvality služieb uplatnených objednávateľom voči spoločnosti QSR24h po uplynutí záručnej doby sa neprihliada.

3. Protokol o uplatnení reklamácie

Objednávateľ môže reklamovať vadu služby výlučne písomnou formou. Objednávateľ je povinný presne a jednoznačne identifikovať poskytnutú službu, ktorej vada je predmetom reklamácie v takom rozsahu, aby mohla byť reklamácia objektívne prešetrená. Na objektívne prešetrenie vady je potrebné dodať aj tovar, na ktorom sa vyskytuje reklamovaná vada.

4. Záruka za akosť a záručná doba

Záručná doba začína plynúť od momentu poskytnutia služby objednávateľovi a končí momentom prvého spracovania komponentu, na ktorom boli služby vykonávané, ak nie je dohodnuté inak. Ak má spoločnosť QSR24h povinnosť poskytnúť službu na inom mieste ako sídlo objednávateľa, na túto službu plynie záručná doba odo dňa poskytnutia služby v mieste určenia. Objednávateľ je povinný zistené vady v poskytnutých službách písomne oznámiť spoločnosti QSR24h, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní, od kedy sa objednávateľ o príslušnej vade dozvie. V opačnom prípade uplynutím uvedenej lehoty objednávateľ stráca právo uplatňovať si akékoľvek nároky zo zodpovednosti za vady poskytnutých služieb. QSR24h nezodpovedá za vady poskytnutých služieb, ktoré vznikli až po uplynutí záručnej doby alebo ktoré objednávateľ uplatnil až po jej uplynutí. QSR24h nezodpovedá objednávateľovi ani za vady služby v prípade, že objednávateľ pri uplatnení reklamácie nepreukáže faktúrou alebo iným dôveryhodným spôsobom, že dosiaľ neuplynula záručná doba na ňu poskytnutá.

5. Lehota na vybavenie reklamácie

Lehota na vybavenie reklamácie spoločnosťou QSR24h po jej uplatnení objednávateľom spôsobom uvedením v čl. 3 tohto reklamačného poriadku je najdlhšie tridsať dní, pričom lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie objednávateľom podľa ustanovení vyššie. Lehota na vybavenie reklamácie spoločnosťou QSR24h nezačne plynúť, prípadne sa jej plynutie preruší, ak reklamácia nie je úplná, najmä ak objednávateľ presne nešpecifikoval predmet reklamácie, alebo neposkytol nevyhnutnú súčinnosť.

6. Nároky z vád poskytnutých služieb

Ak QSR24h preverením reklamácie zistí, že reklamácia bola podaná objednávateľom včas, počas záručnej doby a že objednávateľom reklamovaná služba vykazuje vadu, za ktorú QSR24h zodpovedá, môže objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny poskytnutej služby v prípade reklamácie kvality služby alebo vyúčtovanie služieb v reálne poskytnutom rozsahu v prípade reklamácie faktúry. Nárok na zľavu, ktorú môže objednávateľ od QSR24h žiadať, musí zodpovedať rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mala poskytnutá služba bez vád a hodnotou, ktorú má služba dodaná s vadami. Ak nie je možné výšku tejto zľavy určiť a zároveň nevznikla dohoda medzi QSR24h a objednávateľom, objednávateľ nemôže výšku zľavy započítať oproti faktúre za služby vystavenej QSR24h. V prípade, že bola cena za služby už zaplatená, taktiež nemôže objednávateľ požadovať jej vrátenie do výšky zľavy. Výška zľavy bude predmetom osobitného konania alebo dohody medzi zmluvnými stranami. Nárok na zľavu podľa tohto odseku má objednávateľ len v prípade, že vadu služby nie je možné odstrániť jej opravou.

7. Miesto na uplatnenie reklamácie

Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu služieb výlučne na adrese sídla QSR24h.

8. Náklady spojené s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady služieb

Objednávateľ, ktorý účinne uplatnil reklamáciu vady a táto bola zo strany QSR24h posúdená ako oprávnená, nemá právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na uplatnenie alebo vybavenie reklamácie alebo v súvislosti s ňou alebo v dôsledku nej. Objednávateľ je vo vlastnom záujme povinný si počínať tak, aby minimalizoval náklady vynaložené na uplatnenie a vybavenie reklamácie.

9. Limitácia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným plnením

Žiadosť o náhradu škody spôsobenú vadným plnením QSR24h sa uplatní primerane podľa ustanovení pre uplatnenie reklamácie zo zodpovednosti za vady. Podmienkou uplatnenia náhrady škody je predchádzajúce uznanie QSR24h, že služba bola poskytnutá vadne, ďalej preukázanie výšky škody zo strany objednávateľa, ako aj, že k vzniku škody došlo v dôsledku príčinnej súvislosti s vadne poskytnutou službou. QSR24h zodpovedá len za priame škody vzniknuté vadným plnením na výrobkoch a zariadení objednávateľa. Rozsah zodpovednosti za škodu vzniknutej následkom alebo v súvislosti s poskytnutou službou je limitovaná rozsahom poskytnutej služby. QSR24h je oprávnená riešiť zodpovednosť za škodu v prvom rade uvedením do pôvodného stavu (restitutio in integrum), pričom na odstránenie škody musí byť QSR24h poskytnutý primeraný čas, ktorý nemôže byť kratší ako doba na vybavenie reklamácie (časť 5 ). Až v prípade, že náhrada škody uvedením do pôvodného stavu nie je možná, môže sa objednávateľ dožadovať od QSR24h finančnej náhrady.

Na právne vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa budú aplikovať ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti QSR24h Bohemia s.r.o.

QSR24h Bohemia s.r.o.
Břeclav, 2.9.2020